UD-gjennomgang avdekker ingen regelbrudd fra ILPIs side

ILPI ønsker velkommen rapporten fra UDs sentrale kontrollenhet som gjennomgår UDs tildeling og forvaltning av tilskudd til ILPI gjennom kjernevåpenprosjektet. Vi vil gå grundig gjennom rapporten, men vil allerede nå trekke frem noen av rapportens hovedkonklusjoner som viser at VGs fremstilling av saken har vært villedende i forhold til ILPIs rolle.

Vi er spesielt glade for at rapporten konkluderer med at ingen av de involverte UD-ansatte hadde en så nær relasjon til involverte ILPI-ansatte at det kunne medføre inhabilitet. Kontrollenheten har heller ikke funnet brudd på karanteneregelverket.

Kontrollenheten slår også fast at det ikke er noe som tyder på at ILPI ble behandlet på noen annen måte enn andre søkere i saksbehandlings- og beslutningsprosessen. Rapporten avdekker avvik ved UDs saksbehandling, men noterer at disse neppe har sammenheng med noen form for forskjellsbehandling, men springer ut av svakheter i tilskuddsforvaltningen i UD slik den ble praktisert for denne tilskuddsordningen.

Rapporten påpeker at det ikke var noen andre søkere som fikk redusert eller avslått støtte på grunn av tilskuddet og ingen søkere fikk avslag grunnet manglende midler. Søknaden til ILPI ble ikke behandlet på noen måte som var til ulempe for andre søkere. Rapporten viser at søknads-prosessen, fra første søknad til vedtak om innvilgning, tok cirka et halvt år. Etter initiativ fra UD ble ILPIs endelige søknad endret fra å gjelde ett år til å gjelde for tre år. Rapporten noterer også at ILPI har vært åpen om sin status som privat aksjeselskap.

For å lese hele rapporten, følg denne lenken.

Top of page
MENY

ILPI has closed down. The information on this page is kept for historical reasons more information

ILPI has closed down. The information on this page is kept for historical reasons

Lukk