UDs andre rapport om samarbeidet med ILPI

Utenriksdepartementet har utarbeidet to rapporter som omhandler samarbeidet med ILPI spesielt og tildelingsprosess og økonomistyring for tilskuddsavtaler generelt (hhv Gjennomgang av Utenrikstjenestens forvaltning av samarbeidet med ILPI 2009-2016 utarbeidet av Sentral kontrollenhet og Stikkprøvegjennomgang av tildelingsprosessen og økonomistyring for utvalgte tilskuddsavtaler utarbeidet av Seksjon for tilskuddsforvaltning, Avdeling for økonomi og utvikling).

Utenriksminister Børge Brende oversendte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité de to rapportene i brev av 29. mai 2017.

ILPI har mottatt kopi av rapportene. ILPI har ikke hatt partsrettigheter ved UDs gjennomgang. ILPI må derfor ta rapportene til etterretning.

Gjennomgangen har primært tatt sikte på å avdekke eventuelle avvik fra gjeldende lover og regelverk eller interne instrukser og rutiner for saksbehandlingen, men det gis også noen overordnede vurderinger av forvaltningen av samarbeidet.

Gjennomgang omhandler departementets saksbehandling. Rapportene viser at det ikke er funnet noe som indikerer at det foreligger lovbrudd eller brudd på habilitetsbestemmelser, men at det har foreligget flere svakheter i departementets forvaltning av tilskudd og anskaffelser.

Denne saken ligger nå i Stortinget. Dersom Stortinget ønsker innspill fra ILPI, vil ILPI bidra med det.

Lenker:

  • Gjennomgang av Utenrikstjenestens forvaltning av samarbeidet med ILPI 2009-2016 kan leses her.
  • Stikkprøvegjennomgang av tildelingsprosessen og økonomistyring for utvalgte tilskuddsavtaler kan leses her.
  • Utenriksminister Børge Brendes oversendelsesbrev til Stortinget kan leses her.
Top of page
MENY

ILPI has closed down. The information on this page is kept for historical reasons more information

ILPI has closed down. The information on this page is kept for historical reasons

Lukk